top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden voor consumenten:


Onderstaande voorwaarden, genummerd 1 t.e.m. 27, maken integraal deel uit van de overeenkomst en dienen uitsluitend in verband gebracht te worden met activiteiten van elk type betreffende Aqua arthropoda. De klant erkent uitdrukkelijk, integraal en zonder voorbehoud bij iedere aankoop bij of communicatie met een van de beheerders via eender welk verkoops- of communicatiekanaal van Aqua arthropoda, deze voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Deze voorwaarden zijn zonder uitzonderingen steeds van kracht en dit inclusief eventuele meest recente updates. Als u ergens over twijfelt, neem dan zeker deze voorwaarden eens door of neem contact met ons op. Wij staan voor al uw vragen en opmerkingen ter beschikking.


1. Erkende verkoops- en communicatiekanalen van Aqua arthropoda zijn: e-mail, sms-bericht, Whatsapp-bericht of Facebookbericht. Indien telefonisch contact opgenomen werd dient nog steeds via één der voorafgaande vernoemde kanalen beschreven te worden wat de klant vraagt/verwacht. Andere communicatiekanalen worden niet als erkend geacht. Wij zullen er telkens naar streven uw bericht te beantwoorden binnen de 24 uur, dit binnen de openingsuren en uitgezonderd weekend- en feestdagen. Dringende zaken zullen natuurlijk prioritair behandeld worden en daarvoor kan u telkens terecht op het nummer 0471/49.38.50.
 
2. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, bestelbevestiging, bespreking via of beschreven op eender welk verkoops- of communicatieplatform, ... Bij vragen omtrent een levering of service kan u steeds bij ons terecht via een der erkende communicatiekanalen zoals beschreven in alinea '1.'.

3. Vanaf de afname na levering/ophaling van een product door de koper is de koper verantwoordelijk voor de betreffende goederen. Aqua arthropoda of diens zaakvoerders kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van eender welke aard die de goederen oplopen na de ontvangst ervan. Schade wordt in punten 4, 5 en 6 extra toegelicht.

4. Enkel en alleen met een geldig kassaticket kan een opmerking of klacht door ons in behandeling worden genomen. Klachten die ons bereiken na de in punten 5. en 6. beschreven termijnen kunnen niet meer behandeld worden. Bij problemen nadien kan u telkens bij ons terecht in de winkel of via het serviceformulier.

5. Schade betreffende niet levende materie: De koper dient de verkregen goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Eventuele klachten moeten uiterlijk dezelfde dag van levering/afhaling worden gemeld en dit binnen de 3 uur na levering/afhaling via een erkende communicatieweg. 
 
6. Schade betreffende levende materie: De koper dient de verkregen levende dieren/planten onmiddellijk na te kijken bij aankomst thuis. Eventuele klachten moeten uiterlijk dezelfde dag van levering/afhaling worden gemeld en dit binnen de 2 uur na levering/afhaling via een erkende communicatieweg. Dit omdat in ideale omgevingsomstandigheden van elke aard de dieren maximaal 2 uur in hun transportmateriaal mogen vertoeven om in goede conditie bij de klant thuis terecht te komen. Met ideale omgevingsomstandigheden worden o.a. bedoeld: de temperatuur best 23°C, de dieren ingepakt laten tijdens het transport om stress door bijvoorbeeld lichtinval en -reflectie te beperken, de dieren in hun transportmiddel niet laten vallen en andere schokken vermijden of beperken in de mate van het mogelijke, ... U bent als klant verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren vanaf het ogenblik van aanschaf. Specifiek in geval van sterfte van een dier/plant dient onmiddellijk melding gemaakt te worden en dit binnen 2 uur na levering/afhaling via een erkende communicatieweg. Wij raden aan vanaf u de dieren meeneemt bij Aqua arthropoda om deze, vooraleer u iets anders doet, eerst in uw thuisomgeving te huisvesten Een compensatie kan voorgesteld worden, is afhankelijk van de situatie en wordt door de zaakvoerders van Aqua arthropoda bepaald. Aqua arthropoda en diens zaakvoerders zijn echter niet verplicht een compensatie voor te stellen en/of te vervullen. Met een compensatie wordt een tegemoetkoming bedoeld van eender welke aard en in eender welke mate. Indien met een tegemoetkoming een bedrag wordt bedoeld zal dit steeds in de vorm van een waardebon teruggevorderd worden zoals besproken in alinea '7.'.

7. Indien door Aqua arthropoda een compensatie voor een bepaalde klacht wordt voorzien in de vorm van een bedrag, zal dit steeds zijn in de vorm van een waardebon. We willen uitdrukkelijk onderstrepen dat een compensatie alleen door ons aangeboden kan worden in uitzonderlijke situaties die door ons als uitzonderlijk geacht worden. Een waardebon is telkens maximaal 30 dagen geldig en zal op de bon zelf telkens diens specifieke voorwaarden concreet vermelden.

8. De kleuren van de dieren/planten kunnen gedeeltelijk afwijken van de kleuren in werkelijkheid bij afhaling/levering. Wanneer deze dieren/planten in een voor hen optimale leefomgeving gehuisvest worden zullen diens kleuren de kleuren zoals weergegeven op de foto's evenaren of mogelijk overstijgen. De evolutie van de kleuren is dus afhankelijk van de koper van deze dieren/planten en kan hier alleen zelf voor verantwoordelijk gesteld worden. De kleuren benaderen meestal de kleuren op de foto's wanneer de dieren/planten een volwassen leeftijd mogen bereiken. Het is alsook mogelijk dat het/de specifieke dier/plant waarvan de foto genomen geweest is een meer uitzonderlijk exemplaar betreft waardoor diegene die u ontvangen heeft mogelijk nooit exact hetzelfde kleurpatroon of dezelfde kleurintensiteit zal bekomen. Toch streven wij steeds zowel met onze levende dieren/planten als met onze andere items naar een zo hoog mogelijke kwaliteit!
 
9. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde/opgehaalde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 
10. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbevestiging vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering die niet aan ons kan worden toegerekend, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Hiermee worden overmacht en/of onvoorziene omstandigheden bedoeld, in de brede betekenis van het woord, dewelke een niet-limiterende lijst oplevert van o.a. natuurrampen, oorlog, pandemie, ziekte, overlijden, overheidsmaatregelen, ... Het door ons niet kunnen nakomen van een afspraak zal in normale omstandigheden betrekking hebben op: stockbreuk bij een van onze leveranciers, overmacht of onvoorziene omstandigheden bij één van onze leveranciers, problemen met een familielid of bij leveringen eventuele problemen met de leveringsvoertuigen. In elk geval zal er door ons met de klant correct contact opgenomen worden om een oplossing voor dergelijke situatie te kunnen voorzien.
 
11. De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Indien er schade toegebracht werd aan de goederen door derden is de verkoper niet aansprakelijk. Indien de goederen worden verloren door derden kan de verkoper alsook niet aansprakelijk gesteld worden.

12. Een bestelling in de betreft de aankoop van goederen van eender welke aard door Aqua arthropoda omdat deze niet in de fysieke winkel in stock waren op de moment dat de klant deze wilde kopen. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt aangevraagd via e-mail of per brief en dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door Aqua arthopoda wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimum 10% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. Omwille van deze forfaitaire vergoeding wordt voor eender welke bestelling van eender welke waarde een voorschot gevraagd van minimum 10%. Dit voorschot dient door de koper betaald te worden indien deze een bestelling wilt plaatsen. De bestelling wordt pas effectief besteld indien dit voorschot betaald is en door Aqua arthropoda bevestigd wordt via een erkend communicatiekanaal. Voorschotbetalingen van eender welke aard zullen onder geen enkele voorwaarde teruggevorderd worden. Aanvullingen worden in alinea's 14. en 15. besproken.

13.
Retour online webshop aankoop:

Indien u online iets koopt, heb je recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst. Contacteer ons hiervoor schriftelijk per brief of per e-mail zodat we een oplossing kunnen aanbieden. Het gekochte goed dient steeds ongebruikt en intact geretourneerd te worden. Dit wil zeggen dat de verpakking nog niet geopend mag zijn en dat er geen deuken en/of scheuren in de verpakking mogen zijn. Wij vergoeden uw retourkosten indien teruggestuurd met de door ons per mail doorgegeven bezorgdienst, indien het product hier in zijn oorspronkelijke staat ongeschonden terug arriveert en indien het een effectief foutief bezorgd product betreft. Indien het geen foutief bezorgd product betreft en u wenst het te retourneren zijn de retourkosten voor u als klant. Heeft u vragen over het product dat u online wenst aan te kopen? Twijfel niet om ons hierover te contacteren via ons
contactformulier of per e-mail of via ons telefoonnummer 0471/49.38.50 en wij helpen u zo spoedig mogelijk met al uw vragen!

De online aankoop van producten van levende have valt niet onder dit retourbeleid. Levende have kan niet geretourneerd worden.

14. Bestelling van dode materie: Indien de klant een bestelling plaatst die geen levende dieren/planten betreft dient telkens een voorschot van 10% van de waarde betaald te worden vooraf de bestelling geplaatst wordt. Dit voorschot wordt niet teruggevorderd na annulatie van de bestelling of andere omstandigheid. Met 'de waarde' wordt het bedrag dat de klant dient te betalen voor de betreffende bestelling bedoeld, inclusief BTW en eventuele andere bijkomende kosten.

15. Bestelling van levende materie: Indien de klant een bestelling plaatst die levende dieren/planten betreft dient telkens minimaal 50% van de waarde betaald te worden vooraf de bestelling geplaatst wordt. Dit soort bestellingen is op risico van de klant. Annulatie van bestellingen betreffende levende materie zijn niet mogelijk. Deze voorafbetaling wordt niet teruggevorderd, ook niet indien de bestelde dieren/planten de fysieke vestiging van Aqua arthropoda niet levend bereiken. Zoals reeds vermeld: dit is op risico van de klant en wordt niet aangeraden. We raden aan dieren/planten te kopen die reeds door de zaakvoerders geobserveerd en goedgekeurd werden voor verkoop. Indien de bestelde dieren/planten de fysieke vestiging van Aqua arthropoda levend bereiken, dient de klant deze na aankomst onmiddellijk op te halen en dit binnen 1 uur na aankomst. Gebeurt dit niet binnen 1 uur na aankomst, dan worden de dieren gehuisvest in Aqua arthropoda totdat de verkoop ervan mogelijk is. De bestelde dieren/planten worden in de verpakkingseenheid gehouden waarin deze geleverd werden. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de klant deze tijdig op te halen en beschikbaar voor ophaling te zijn op de moment van aankomst. De zaakvoerders verwittigen de klant via een erkend communicatiekanaal, dit betreffende de bestelling en dit onmiddelijk na ontvangst van de bestelling in de fysieke vestiging van Aqua arthropoda, na observatie, controle en goedkeuring door Aqua arthropoda.

16. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Aqua arthropoda zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.
 
17. Verzendingen: De verkrijger draagt de risico’s vanaf de verzending bij Aqua arthropoda via eender welke verzendingsdienst. Levende dieren worden niet verzonden omwille van het welzijn van de dieren. Indien deze door u niet in de fysieke vestiging van Aqua arthropoda opgehaald kunnen worden, kunnen deze door ons geleverd worden in voor de dieren zo optimaal mogelijke condities.

18. Offertes kunnen vrijblijvend opgesteld worden. Na goedkeuring van de offerte door de klant dient een gehandtekende versie door de klant terugbezorgd te worden via e-mail of op papier. Vanaf een gehandtekende versie ontvangen is wordt een voorschotbedrag afgesproken indien van toepassing (afhankelijk van de aard van de bestelling, dit wordt bepaald door de zaakvoerder). Vanaf dat dit voorschotbedrag ontvangen is wordt de bestelling in productie genomen. Na goedkeuring van de offerte en/of betaling van de voorschotfactuur is annulatie van de bestelling mogelijk binnen de 14 dagen na bevestiging maar zal het voorschotbedrag niet teruggevorderd kunnen worden. Aangevraagde goederen zullen pas afgenomen kunnen worden na betaling van de volledige prijs vooraf of ter plaatse. Aqua arthropoda kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de goederen na de afname ervan.

19. Acties, waardebonnen en klantenkaarten: geld
igheid en voorwaarden worden steeds specifiek vermeld met inbegrip van de algemene voorwaarden die steeds van toepassing zijn. Algemeen geldt dat acties nooit cumuleerbaar zijn met een ander type korting van eender welke aard (inclusief klantenkaartstempel) en dat waardebonnen 1 jaar geldig zijn. Onze klantenkaart biedt één stempel per winkelbezoek met een minimale aankoopwaarde van 25 EUR. Indien een korting op een bepaald artikel toegekend werd van eender welke aard vervalt het recht op het verkrijgen van een stempel op uw klantenkaart voor uw totale aankoop.

20. Retour fysieke winkel aankoop:

Aqua arthropoda vermeldt uitdrukkelijk: Gekochte producten kunnen vanaf de moment van aankoop ervan in de fysieke winkel door de klant niet meer teruggebracht worden. Geen geld terug garantie is hierbij van toepassing, dit zowel voor levende als niet-levende materie. Enkel en alleen indien het gekochte product niet conform het gevraagde/bestelde product is, kan het product wettelijk geretourneerd worden naar Aqua arthropoda. De voorwaarden voor retour zijn als volgt. I
n elk geval dient een bewijs van betaling en aankoop in de winkel van Aqua arthropoda voorgelegd te worden. Het product wordt onbeschadigd & ongebruikt teruggebracht. Het product zit dus in zijn oorspronkelijke verpakking en deze is ongeopend. Non-conformiteit van het product zoals beschreven in de van toepassing zijnde garantiewet voor België. Voorschotten worden niet teruggevorderd. Maximum het betaalde bedrag van het betreffende product kan teruggevorderd worden, zonder de verzendkosten. Kosten om de goederen per pakketje te retourneren zijn voor de klant zelf.

21. Auteursrechtelijke schending van digitale/fysieke documenten/foto's/... van Aqua arthropoda of het gebruik ervan voor eender welk ander doeleinde dan waarvoor Aqua arthropoda ze gebruikt en alleen door Aqua arthropoda zelf, worden onmiddellijk rechtelijk vervolgd.

22. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 
23. Alle partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
 
24. Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van Antwerpen-Mechelen gebracht.

25. In geval van belangenverstrengeling/nep content wordt de inhoud als bewijsmateriaal opgeslagen. Dit soort praktijken worden niet getolereerd en worden daarom onmiddellijk aangepakt & gerapporteerd. Het doel hiervan is het internet schoon, veilig & eerlijk te houden voor iedereen, door iedereen.

26. Aqua arthropoda behoudt zich het recht huisregels te hanteren. Deze zijn telkens binnen de wettelijke grenzen & worden ook vermeld binnen de muren van de fysieke vestiging van Aqua arthropoda. Een inbreuk op onze huisregels wordt onmiddellijk gemeld aan de lokale politie.
 
27. Het trademark Aqua arthropoda is opgericht op 01/12/2020, inclusief diens logo's, foto's, documenten, ... Kopie of namaak wordt onmiddellijk rechtelijk vervolgd.

Retourneren online
bottom of page